Pokyny pre prispievateľov

Etnologia UK > Pokyny pre prispievateľov

Redakcia ESeS prijíma na posúdenie rukopisy v anglickom jazyku v nasledujúcom rozsahu:

Vedecké štúdie a materiálové štúdie: 5000-8000 slov, vrátane referencií, poznámok a príloh;

Eseje a prehľadové štúdie: do 3000 slov, vrátane referencií a poznámok;

Recenzie a správy: do 2000 slov.

Texty by mali byť napísané vo fonte Times New Roman, veľkosť 12, vzdialenosť medzi riadkami 1,5. Každý text musí obsahovať názov a informáciu o autorovi/autorke a jeho/jej inštitucionálnej príslušnosti (maximálne 7 riadkov). Texty vedeckých a materiálových štúdií musia obsahovať abstrakt v rozsahu 200-300 slov a 5-7 kľúčových slov. Referencie a bibliografia musia byť upravené podľa citačného štýlu APA. Diagramy, grafy, tabuľky a obrázky sa musia spomínať v texte a musia byť priložené v samostatnom súbore. Majú byť pomenované ako Fig., očíslované arabskými číslicami a sprevádzané názvom.

Rukopisy vo formáte .doc, .docx a .rtf sa zasielajú na elektronickú adresu redakcie (fif.eses@uniba.sk). Sprievodný text musí obsahovať kontaktnú adresu autora/autorky. Všetky rukopisy prechádzajú recenzným konaním.

Zborník vychádza jeden krát ročne. Termín zaslania rukopisov do redakcie: 30. marec.

(Visited 202 times, 1 visits today)