ŠtúdiumBc

Etnologia UK > ŠtúdiumBc

Si bakalárom zo sociálnych či humanitných odborov?

 1. Vonia ti dobrodružstvo spoznávania neznámeho?
 2. Túžiš po zmene pohľadu na svet okolo seba?
 3. Láka ťa zisťovať ako vznikajú rôzne perspektívy ľudí?
 4. Chceš dizajnovať a realizovať vlastný výskum?
 5. Uprednostňuješ menší kolektív?
 6. Chceš spoznávať, ako ľudia myslia?
 7. Zaujíma ťa, ako vznikajú symboly?
 8. Vnímaš medzikultúrne spojitosti?
 9. Zvažuješ vycestovanie do zahraničia počas štúdia?
 10. Hľadáš praktické uplatnenie po štúdiu?
 11. Chceš získať zručnosti, v akejkoľvek práci s ľuďmi, lebo ti pomôžu rozumieť jazyku ich kmeňa?

Príď k nám študovať program etnológia a kultúrna antropológia!

www.etnologiauk.sk

 

Povinné kurzy
Úvod do etnológie a folkloristiky Mgr. Helena Tužinská, PhD.Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-001/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s predmetom, metódami a prameňmi etnológie a folkloristiky tak, aby boli schopní používať základné pojmy, orientovať sa v odbornej literatúre, zvládnuť základy písania odborného textu, identifikovať kľúčové problémy a vedieť dať do súvisu štúdium vybraných javov tradičnej kultúry s otázkami súčasnej spoločnosti.

Rituály a ritualizácia 1 Mgr. Helena Tužinská, PhD., Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-003/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je sprostredkovať poslucháčom znalosti o rituáloch a zvykoch v rôznych krajinách sveta a predovšetkým na Slovensku. Na základe získaných poznatkov budú schopní orientovať sa v typológii rituálov. Budú vedieť uplatniť poznatky z kurzu pre analýzu náboženských a nenáboženských rituálov v súčasných spoločnostiach.

Rituály a ritualizácia 2 Mgr. Helena Tužinská, PhD., Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-004/15
Kredity: 5
Letný semester

Cieľom kurzu je sprostredkovať poslucháčom základnú orientáciu v teóriách rituálu. Budú vedieť rozlišovať medzi rituálnym a ritualizovaným konaním. Budú vedieť uplatniť poznatky z kurzu pre analýzu náboženských a nenáboženských rituálov v súčasných spoločnostiach.

Komunita, príbuzenstvo, rodina Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-005/15
Kredity: 6
Letný semester

Cieľom kurzu je, aby si poslucháči osvojili základné vedomosti z dejín výskumu rodiny a komunity v etnológii a kultúrnej antropológii; aby získali vedomosti o historickom vývine spoločenských štruktúr a inštitúcií a o charaktere sociálnych vzťahov v skupinách a vrstvách, naučili sa používať kategoriálny/pojmový aparát; tiež získavať dokumentačné údaje k predmetnej problematike.

Materiálna kultúra Mgr. Juraj Janto, PhD.
FiF.KEM/A-boET-002/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči získali prehľad o tradičnej materiálnej kultúre na Slovensku, naučia sa porozumieť príčiny a faktory jej vývinu v širších spoločenských a európskych kontextoch. Oboznámia sa tiež s  metódami výskumu, súčasnou ochranou a spôsobmi prezentácie materiálnej kultúry.

Metódy a techniky terénneho výskumu Mgr. Helena Tužinská, PhD.
FiF.KEM/A-boET-007/15
Kredity: 6
Letný semester

Cieľom kurzu je oboznámenie s metódami a technikami terénneho výskumu, zvýšenie citlivosti pri pozorovaní, počúvaní a riadenej konverzácii, písanie poznámok z terénu. Získanie zručností potrebných na zber a analýzu dát. Kurz je zameraný na kvalitatívne metódy zberu dát, ich klasifikáciu, analýzu a prezentovanie.

Terénna prax Mgr. Juraj Janto, PhD.
FiF.KEM/A-boET-008/15
Kredity: 6
Letný semester

Cieľom kurzu je osvojenie si praktickýchzručnosti terénneho výskumu, na získavanie výskumného materiálu pre vypracovanie postupovej práce.

Dejiny slovenskej etnológie Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-010/15
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je sprostredkovať vedomosti o vývine etnológie na Slovensku. Kurz upozorní na paralely s vývinom etnológie a kultúrnej antropológie vo svete.

Folklór a folkloristika Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-006/15
Kredity: 6
Zimný semester

Cieľom kurzu je sprostredkovať znalosti o žánrovej štruktúre slovesného folklóru na Slovensku, oboznámiť sa so základnými prameňmi, zbierkami a teoretickými prácami k problematike vymedzenia folklórnych žánrov. Poslucháči sa zoznámia so základnými prameňmi a európskej ústnej tradície v historickom kontexte. V kritickej analýze prameňov sa budú venovať miestu a funkcii folklóru v ideologických a politických prúdoch v Európe.

Postupová práca FiF.KEM/A-boET-009/15
Kredity: 10
Zimný semester

Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov triediť a spracovať materiál získaný z výskumu v podobe písomného textu. Poslucháči zvládnu spracovanie vlastného terénneho materiálu, kompiláciu, analýzu, závery.

Teória, metodológia a dejiny kultúrnej antropológie 1 Mgr. Helena Tužinská, PhD., Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-011/15
Kredity: 6
Zimný semester

Cieľom kurzu je sprostredkovať poslucháčom znalosti o vývoji a hlavných smeroch etnológie a kultúrnej antropológie. Budú schopní orientovať sa v kľúčových pojmoch a teóriách v tejto oblasti v nadväznosti na historický vývoj týchto disciplín. Poznatky z kurzu budú môcť uplatniť pri skúmaní súčasnej spoločnosti.

Teória, metodológia a dejiny kultúrnej antropológie 2 Mgr. Helena Tužinská, PhD., Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-012/15
Kredity: 6
Letný semester

Cieľom kurzu je poslucháčom sprostredkovať znalosti o vývoji a hlavných smeroch etnológie a kultúrnej antropológie. Budú schopní orientovať sa v kľúčových pojmoch a teóriách v tejto oblasti v nadväznosti na historický vývoj týchto disciplín. Poznatky z kurzu budú môcť uplatniť pri skúmaní súčasnej spoločnosti.

Etnické štúdiá 1 Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-013/15
Kredity: 6
Letný semester

Cieľom kurzu je poslucháčov naučiť používať základné kategórie a pojmy výskumu predmetnej tematiky na pomenovanie javov a procesov, ktoré majú etnický charakter, naučiť sa analyzovať , hľadať etnickú kvalitu kultúry a spôsobu života a etnické zmeny resp. dynamiku spoločenstiev. Poslucháči sa naučia aj praktickú aplikáciu etnických teórií na príklade etnokultúrnych /etnických skupín na Slovensku. Ukážeme skupinové kultúrne diferencie vo vnútri skupiny, ako aj v inoetnických skupinách, ktoré majú status etnických minorít.

Urbánna etnológia Mgr. Juraj Janto, PhD.
FiF.KEM/A-boET-014/15
Kredity: 5
Letný semester

Cieľom kurzu je poslucháčom sprostredkovať poznatky o spôsobe života a kultúre mestských spoločenstiev; historickom vývoji mesta a súčasných trendoch, zoznámiť ich s etnologickým výskumom urbánneho priestoru.

Civilizačný vývoj Slovenska 1 Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
FiF.KEM/A-boMU-004/15
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je podať základný prehľad o kultúrnom, hospodársko-sociálnom a spoločenskom vývoji územia Slovenska v 5. – 18. storočí zameraný na oblasti dejín každodennosti a materiálnej kultúry.

Civilizačný vývoj Slovenska 2 Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
FiF.KEM/A-boMU-007/15
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je podať základný prehľad o kultúrnom, hospodársko-sociálnom a spoločenskom vývoji územia Slovenska v 18. a 19. storočí zameraný na oblasti dejín každodennosti, materiálnej kultúry.

Civilizačný vývoj Slovenska 3 Mgr. Juraj Janto, PhD.
FiF.KEM/A-boMU-010/15
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je podať základný prehľad o kultúrnom, hospodársko-sociálnom a spoločenskom vývoji územia Slovenska v 20. storočí zameraný na oblasti dejín každodennosti, materiálnej kultúry.

Seminár k bakalárskemu projektu Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-015/15
Kredity: 5
Letný semester

Cieľom kurzu je koncipovanie projektu terénneho výskumu, ktorý študenti absolvujú v rámci záverečnej bakalárskej práce.

Metodologické základy vedeckého výskumu Dr. Vladimír Marko, PhD.
FiF.KLMV/AAboLO-14/15
Kredity: 5
Letný semester

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými pojmami a procedúrami vedeckého výskumu. Získajú schopnosť kriticky analyzovať príklady z vlastného odboru formou prezentácie, spracovať problém a v rámci seminárnej práce – virtuálneho “výskumného projektu” – demonštrovať  získané poznatky. Poslucháči si osvoja vypracovanie protokolu o vedeckej práci, identifikovanie  a vybranie správnych jazykových formulácií. Získajú schopnosť správne definovať základné pojmy a zdôvodniť kroky vo výskumnom projekte z hľadiska jeho predmetu a cieľa. Poslucháči sa  oboznámia s rozlišovaním významu a relevantnosti údajov, ktoré spracovávajú, naučia sa vyberať  adekvátne hypotézy, procedúry, ako aj porozumieť ich metodologickým funkcie.

Bakalárska prax FiF.KEM/A-boET-016/15
Kredity: 6
Zimný semester

Cieľom kurzu je prehĺbenie praktických zručností terénneho výskumu a získanie dostatku materiálu pre koncipovanie bakalárskej práce.Študenti si prehĺbia praktické zručnosti terénneho výskumu a získajú dostatok materiálu pre koncipovanie bakalárskej práce.

Seminár k bakalárskej práci 1 Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-017/15
Kredity: 3
Zimný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči postupne spracovali materiál z výskumu a interpretovali výsledky v súlade s odbornou literatúrou k téme záverečnej práce. Na konci semestra predložia výslednú analýzu a interpretáciu materiálu.

Seminár k bakalárskej práci 2
Povinne voliteľné kurzy
Vizuálna dokumentácia v etnológii Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-025/15
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu  je oboznámenie poslucháčov s históriou etnografickej fotografie na Slovensku i na vybraných príkladoch svetových fotografov. Poslucháči sa naučia čítať fotografické dokumenty, interpretovať ich a dokumentovať podľa zásad etnologickej dokumentácie. Kurz nevyučuje zaobchádzanie s fotoaparátom ani zhotovovanie videozáznamu.

Hry a kultúra digitálneho veku Mgr. Michal Nemec, PhD.
FiF.KEKA/A-boET-082/11
Kredity: 3
Zimný semester
Osobnosti folkloristiky Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-024/15
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je prehĺbenie poznatkov poslucháčov o  prístupoch vybraných osobností k folklórnemu materiálu (výskum, metódy, publikácie) v dobovom kontexte rozvoja folkloristiky na Slovensku.

Obyčajové tradície – história a súčasnosť doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-026/15
Kredity: 3
Zimný semester

Cieľom kurzu  je spoznanie  koreňov, významovej podstaty a funkcií obyčají, ako aj analýzy a interpretácie súčasných obyčají v rôznych kontextoch.

Rodové štúdiá v etnológii Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
FiF.KEM/A-boET-085/12
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je predstaviť poslucháčom rod ako analytickú kategóriu v sociálnych vedách, zvlášť v etnológii; vymedzenie základných pojmov: pohlavie, rod, rodová štruktúra spoločnosti, patriarchát, rodová identita, rodové normy v kultúrnej tradícii.

Celofakultné kurzy
Jazyk a evolúcia Mgr. Helena Tužinská, PhD., Mgr. Michal Uhrin
FiF.KEM/A-boET-031/16
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je výučba evolučných teórií, ktoré vysvetľujú miesto jazyka v kultúre.

Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.Mgr. Juraj Janto, PhD.
FiF.KEM/A-boET-032/16
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je poskytnúť poslucháčom, neetnológom základný prehľad o predmete bádania etnológie, o ľudovej kultúre v tematických celkoch a dynamických premenách.

Čarodejníctvo a posadnutie z antropologickej perspektívy Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-029/16
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je antropologické vysvetlenie kultúrnych javov, súvisiacich s predstavami o čarodejníctve a posadnutí.

Kurzy v angličtine
Slovak Ethnology Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boSE-008/12
Kredity:5
Letný semester

The course aims to provide an overview on ethnological topics and basic themes, such as history of ethnology, methodological tools, main sources of subsistence, family and society in daily life, and ritualised behaviour.

Ethnic Minorities in Slovakia Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boSE-273/14
Kredity: 3
Letný semester

The course aims to provide an overview of ethnological studies on historical ethnic minorities in the territory of today’s Slovakia (Hungarian, German, Ruthenian, Croat, Bulgarian, Czech, and others).

European folklore and folkloristics 1 Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boSE-270/15
Kredity: 4
Zimný semester

The course aims to provide an overview of European folklore in historical context and understanding of folklore transmission from the perspective of folkloristics and anthropology. Attention will be paid to the connection between transmission of epic folklore and political processes in Europe, as well as to the folklore motives in the contemporary popular culture.

European folklore and folkloristics 2 Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boSE-271/15
Kredity: 4
Letný semester

The course aims to provide an overview of European folklore in historical context and understanding of folklore transmission from the perspective of folkloristics and anthropology. Attention will be paid to the connection between transmission of epic folklore and political processes in Europe, as well as to the folklore motives in the contemporary popular culture.

(Visited 1 302 times, 1 visits today)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/3/6/36107f07-e6f0-4efb-aec1-77ff14baf9e3/etnologiauk.sk/web/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204