ŠtúdiumMgr

Etnologia UK > ŠtúdiumMgr

Si bakalárom zo sociálnych či humanitných odborov?

 1. Vonia ti dobrodružstvo spoznávania neznámeho?
 2. Túžiš po zmene pohľadu na svet okolo seba?
 3. Láka ťa zisťovať ako vznikajú rôzne perspektívy ľudí?
 4. Chceš dizajnovať a realizovať vlastný výskum?
 5. Uprednostňuješ menší kolektív?
 6. Chceš spoznávať, ako ľudia myslia?
 7. Zaujíma ťa, ako vznikajú symboly?
 8. Vnímaš medzikultúrne spojitosti?
 9. Zvažuješ vycestovanie do zahraničia počas štúdia?
 10. Hľadáš praktické uplatnenie po štúdiu?
 11. Chceš získať zručnosti, v akejkoľvek práci s ľuďmi, lebo ti pomôžu rozumieť jazyku ich kmeňa?

Príď k nám študovať program etnológia a kultúrna antropológia!

www.etnologiauk.sk

 

Povinné kurzy
Lingvistická antropológia Mgr. Helena Tužinská, PhD.
FiF.KEM/A-moET-004/15
Kredity: 6
Zimný semester

Cieľom kurzu je kriticky sa oboznámiť so základnými pojmami a aktuálnymi konceptmi v lingvistickej antropológii. Poslucháči budú vedieť na základe získaných poznatkov analyzovať vlastný výskumný materiál z pohľadu sociolingvistiky. Prehĺbia si vnímanie rôznorodých prejavov jazyka v súvislosti s aktuálnymi spoločenskými a kultúrnymi javmi.

Etnické štúdiá 2 Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-moET-012/15
Kredity: 6
Zimný semester

Cieľom kurzu je, aby sa poslucháči naučili analyzovať konkrétnu etnickú situáciu a históriu jednotlivých menšín, etnické zmeny resp. dynamiku spoločenstiev cez základné kategórie a pojmy etnickej problematiky. Poslucháči zvládnu aj legislatívny kontext života menšiny, resp. vzťahu materskej krajiny k jej príslušníkom.

Aplikovaná antropológia Mgr. Juraj Janto, PhD
FiF.KEM/A-moET-022/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči získali znalosti o kľúčových problémoch aplikovanej antropológie, jej dejinách, metódach výskumu, etike a ostatných špecifikách. Oboznámia sa s jej jednotlivými oblasťami a sférami praktického uplatnenia antropológie.

Komunitné štúdiá Mgr. Juraj Janto, PhD
FiF.KEM/A-moET-001/15
Kredity: 6
Letný semester

Cieľom kurzu je, aby sa poslucháči oboznámili s aktuálnymi problémami sociálnej kultúry, riešenými v v etnológii, kultúrnej a sociálnej antropológii. Získajú schopnosť orientovať sa v ich metodologických prístupoch, cieľoch, predmete a objektoch štúdia. Dokážu interpretovať a zovšeobecniť všetky témy, prezentované v kurze a invenčne nachádzať a sledovať aktuálne problémy v spoločnosti.

Rodové štúdiá Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-moET-008/15
Kredity: 5
Letný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči nadobudli znalosti o výskumných témach a perspektívach v antropologickom bádaní rodu. Budú schopní orientovať sa v kľúčových pojmoch a teóriách v tejto oblasti. Budú môcť uplatniť poznatky z kurzu pri skúmaní sociokultúrnej podmienenosti rodových rolí a statusov.

Metodológia sociálnych vied Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-moET-011/15
Kredits: 5
Letný semester

Cieľom kurzu je, aby si poslucháči prehĺbili znalosti o výskumných témach a perspektívach v sociálnych vedách. Budú sa venovať konkrétnym koncepciám a interdisciplinárnemu bádaniu.

Antropológia symbolov Mgr. Helena Tužinská, PhD., Mgr. Michal Uhrin
FiF.KEM/A-moET-002/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči nadobudli znalosti o antropologickom bádaní symbolov. Budú schopní orientovať sa v relevantných teóriách a použiť svoje poznatky pre analýzu správania ľudí v rôznych spoločnostiach.

Teória folkloristiky a folklorizmus Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
FiF.KEM/A-moET-007/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je, aby v ňom poslucháči získali poznatky o dejinách a procesoch folklorizmu a folklorizácie v systéme súčasnej masovej/populárnej kultúry. Nadobudnú zručnosť pri kritickom hodnotení jednotlivých prejavov foriem a typov folklorizmu. Prehĺbia si znalosti o formách, funkciách a mieste folklóru v kontexte súčasných komunikačných technológií.

Seminár k diplomovému projektu Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-moET-005/15
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je koncipovanie projektu terénneho výskumu, ktorý poslucháči absolvujú v rámci záverečnej diplomovej práce.

Diplomová prax FiF.KEM/A-moET-015/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je prehĺbenie praktických zručností terénneho výskumu a poslucháči získajú dostatok materiálu pre koncipovanie svojej diplomovej práce.

Seminár k diplomovej práci 1 Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-moET-009/15
Kredity: 3
Zimný semester

Cieľom kurzu, v ktorom poslucháči postupne spracovávajú materiál z výskumu a interpretujú výsledky v súlade s odbornou literatúrou k téme záverečnej práce je, že na konci semestra predložia výslednú analýzu a interpretáciu materiálu.

Seminár k diplomovej práci 2
Povinne voliteľné kurzy
Etniká sveta Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-moET-003/15
Kredity: 5
Zimný semester

Cieľom kurzu je, že na základe jeho absolvovania poslucháči dokážu analyzovať konkrétny etnokultúrny profil, situáciu a históriu skupín etník sveta – podľa zamerania kurzu v príslušnom roku.

Etnokultúrny vývoj Rómov Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-moET-016/15
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je, že poslucháči získajú prehľad z dejín, kultúry a spôsobu života Rómov – výraznej minority na Slovensku. Tieto poznatky prispejú k vzájomnému multikultúrnemu a multietnickému tolerantnému spolužitiu.

Urbánne štúdiá Arne Mann, PhDr., CSc.
FiF.KEM/A-moET-025/15
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je, že si poslucháči si rozšíria svoje znalosti o vybrané fenomény a procesy, ktoré súvisia s existenciou a vývojom mesta; získajú prehľad o niektorých teoretických prístupoch k štúdiu urbánneho priestoru a spoznajú súčasné trendy pretvárania mestských spoločností.

Rozvojová antropológia Mgr. Juraj Janto, PhD
FiF.KEM/A-moET-026/15
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči získali základné poznatky z problematiky rozvojovej spolupráce, vzťahu antropológie a (medzinárodného) rozvoja. Zoznámia sa so vznikom, vývojom, teoretickými konceptmi, prístupmi a aplikovanými riešeniami v tejto oblasti.

Od rozprávky k masmédiám Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
FiF.KEM/A-moET-030/15
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je prehĺbenie poznatkov o žánri tradičnej ľudovej rozprávky v systéme žánrov ústnej prózy. Na základe poznatkov o teoretických konceptoch štúdia čarovnej rozprávky a o jej medzižánrových kontaktoch (populárna kultúra, reklama, umenie) poslucháči budú schopní identifikovať a analyzovať jednotlivé motívy čarovnej rozprávky a ich transmedializované podoby.

Orálna história Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.
FiF.KEM/A-moET-019/15
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je, aby poslucháči získali znalosti o histórii, špecifickosti orálnej histórie ako metódy spoločenskovedných disciplín (etnológia, sociológia, historiografia) a zručnosť v jej použití vo výskume.

Celofakultné kurzy
Jazyk a evolúcia Mgr. Helena Tužinská, PhD., Mgr. Michal Uhrin
FiF.KEM/A-boET-031/16
Kredity: 4
Zimný semester

Cieľom kurzu je výučba evolučných teórií, ktoré vysvetľujú miesto jazyka v kultúre.

Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEKA/A-moMU-020/12
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je prostredníctvom kooperatívneho vyučovania, cez analýzu existujúcich múzejných projektov alebo výstav, vypracovať návrh modelového komplexného projektu na rozvinutie múzejnej alebo galerijnej vzdelávacej aktivity.

Muzeálna a galerijná pedagogika Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., Mgr. Juraj Janto, PhD
FiF.KEM/A-boET-029/16
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je antropologické vysvetlenie kultúrnych javov, súvisiacich s predstavami o čarodejníctve a posadnutí.

Čarodejníctvo a posadnutie z antropologickej perspektívy Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boET-029/16
Kredity: 4
Letný semester

Cieľom kurzu je antropologické vysvetlenie kultúrnych javov, súvisiacich s predstavami o čarodejníctve a posadnutí.

Kurzy v angličtine
Slovak Ethnology Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boSE-008/12
Kredity:5
Letný semester

The course aims to provide an overview on ethnological topics and basic themes, such as history of ethnology, methodological tools, main sources of subsistence, family and society in daily life, and ritualised behaviour.

Ethnic Minorities in Slovakia Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
FiF.KEM/A-boSE-273/14
Kredity: 3
Letný semester

The course aims to provide an overview of ethnological studies on historical ethnic minorities in the territory of today’s Slovakia (Hungarian, German, Ruthenian, Croat, Bulgarian, Czech, and others).

European folklore and folkloristics 1 Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boSE-270/15
Kredity: 4
Zimný semester

The course aims to provide an overview of European folklore in historical context and understanding of folklore transmission from the perspective of folkloristics and anthropology. Attention will be paid to the connection between transmission of epic folklore and political processes in Europe, as well as to the folklore motives in the contemporary popular culture.

European folklore and folkloristics 2 Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEM/A-boSE-271/15
Kredity: 4
Letný semester

The course aims to provide an overview of European folklore in historical context and understanding of folklore transmission from the perspective of folkloristics and anthropology. Attention will be paid to the connection between transmission of epic folklore and political processes in Europe, as well as to the folklore motives in the contemporary popular culture.

(Visited 638 times, 1 visits today)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/3/6/36107f07-e6f0-4efb-aec1-77ff14baf9e3/etnologiauk.sk/web/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204