ŠtúdiumPhd

Etnologia UK > ŠtúdiumPhd
Povinné kurzy
Metodológia etnológie a sociokultúrnej antropológie 1 Vladimír Bahna, Mgr., PhD.
FiF.KEKA/A-dET-001/14
Kredity: 8
Zimný semester

Doktorandi získajú poznatky z kľúčových teoretických otázok v súčasnom diskurze sociálnych vied, vybraných tematických okruhov a aplikácií teórií vo vedeckom výskume.

Metodológia etnológie a sociokultúrnej antropológie 2 Vladimír Bahna, Mgr., PhD.
FiF.KEKA/A-dET-002/14
Kredity: 8
Letný semester

Študenti získajú prehľad v kľúčových teoretických otázkach v súčasnom diskurze sociálnych vied, vo vybraných tematických okruhoch a v aplikácii teórií vo vedeckom výskume.

Metodika prípravy výskumných projektov 1 Tomáš Hrustič, Mgr., PhD.
FiF.KEKA/A-dET-003/14
Kredity: 8
Zimný semester

Seminár rozvinie schopnosti doktorandov aplikovať teoretické východiská pri príprave projektov dizertačných prác. Oboznámi ich s metodikou prípravy výskumných projektov; metódami a etikou terénneho výskumu, metódami spracovávania dát.

Individuálne štúdium literatúry 1 FiF/A-dSZ-005/13
Kredity: 5
Zimný semester

Oboznámenie sa so základnými slovenskými a zahraničnými dielami súvisiacimi so zvoleným predmetom dizertačnej práce ako aj s inými titulmi podnetnými z pohľadu metodiky. Kritická analýza slabých a silných miest v nich prezentovaných vedeckých téz.

Symbolická a interpretatívna antropológia Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
FiF.KEKA/A-dET-007/14
Kredity: 6
Zimný semester

Študenti nadobudnú znalosti o kľúčových prácach v rámci symbolickej antropológie. Budú schopní orientovať sa v relevantných teóriách a použiť svoje poznatky pre analýzu správania ľudí v rôznych spoločnostiach.

Povinne voliteľné kurzy
Metodika prípravy výskumných projektov 2 Tomáš Hrustič, Mgr., PhD.
FiF.KEKA/A-dET-004/14
Kredity: 6
Letný semester

Seminár bude rozvíjať schopnosti aplikovať teoretické východiská pri príprave projektov a
realizáciu výskumu k dizertačným prácam. Pozornosť bude venovaná metódam a etike terénneho výskumu, metódam spracovávania dát. V rámci seminára bude vytvorený priestor aj na zdieľanie skúseností doktorandov 2. v ročníku štúdia.

Textový seminár 1 FiF.KEKA/A-dET-005/14
Kredity: 6
Letný semester

Kurz je venovaný otázkam epistemológie v etnológii a socio-kultúrnej antropológii. Študenti nadobudnú znalosti o základných epistemologických problémoch etnologického/antropologického bádania, ktoré budú môcť uplatniť pri koncipovaní výskumných projektov.

Textový seminár 2 FiF.KEKA/A-dET-006/14
Kredity: 6
Letný semester

Semináre sa orientujú na teoretické práce z vybraných tematických okruhov, na schopnosť
doktorandiek a doktorandov používať teórie sociálnych vied.

Textový seminár 3 FiF.KEKA/A-dET-008/14
Kredity: 6
Zimný semester

Doktorandi budú schopní používať teórie sociálnych vied, na základe oboznámenia sa s
teoretickými prácami z vybraných tematických okruhov.

Individuálne štúdium literatúry 2 FiF/A-dSZ-006/13
Kredity: 5
Letný semester

Rozširovanie znalostí doktoranda vďaka ďalšiemu štúdiu relevantných domácich a zahraničných diel súvisiacich so zvoleným predmetom dizertačnej práce ako aj s inými titulmi podnetnými z pohľadu metodiky. Kritická analýza slabých a silných miest v nich prezentovaných vedeckých téz.

(Visited 374 times, 1 visits today)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/3/6/36107f07-e6f0-4efb-aec1-77ff14baf9e3/etnologiauk.sk/web/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204